Informacje dotyczące prywatności

Administratorem danych osobowych klientów jest Perfecttour SL., 17310 Lloret de Mar, C/Senyera 98. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych administratorami danych jest Perfecttour SL Lloret de Mar, C/Senyera 98 (dalej „my” lub „nas”), oraz podmioty wchodzące w skład Perfecttour SL.

Zapewniamy odpowiedni sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Twoja prywatność jest dla nas ważna

 Rodzaje i cele gromadzenia danych osobowych.

 • Kiedy i w jaki sposób możemy udostępnić dane osobowe w ramach Perfecttour SL i innym firmom lub organizacjom.
 • Sposób uzyskania dostępu i aktualizacji swych danych osobowych.

Gromadzone dane osobowe

Przy rejestracji w dowolnym z naszych serwisów podajesz nam:

 • Twoje dane, adres email, numer telefonu

W celu dokonania rezerwacji podajesz nam:

 • Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i datę urodzenia.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych możemy gromadzić informacje nt.:

 • Preferencji dotyczących podróży.
 • Aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 • Sposobu uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
 • Preferencji społecznych, zainteresowań i aktywności.

Przy zakupie naszych produktów w naszym biurze lub w Internecie możemy gromadzić następujące informacje:

 • Informacje pasażerskie, dane paszportowe, inne dane z dokumentu tożsamości.
 • Dane ubezpieczeniowe.
 • Istotne dane medyczne oraz wszelkie dane szczególne, wymagania związane z dietą, wyznaniem lub niepełnosprawnością.
 • Informacje na temat zakupów, włączając dokonane zakupy, czas i miejsce zakupu, sposób płatności, kredyty lub inne informacje dot. płatności.
 • Informacje na temat aktywności w obrębie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.
 • Informacje o sposobie uzyskania dostępu do naszych usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
 • Preferencje społeczne, zainteresowania i aktywności.

 

 

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą, możemy gromadzić:

 • Dane osobowe podane do celów kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej i telefonu lub mediów społecznościowych, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika i dane kontaktowe.
 • Szczegóły wysyłanych przez nas i otwartych przez Ciebie wiadomości e-mail i innego rodzaju komunikacji cyfrowej, włączając wszelkie zawarte w nich linki, z których skorzystasz.

Inne źródła danych osobowych

 • Możemy korzystać z danych osobowych z innych źródeł, takich jak wyspecjalizowane firmy, które dostarczają informacje, partnerzy handlowi i rejestry publiczne.
 • Twoja firma ubezpieczeniowa, jej agenci i personel medyczny mogą wymieniać z nami istotne dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych w sytuacji, w której jedna ze stron musi podjąć działania w imieniu lub w interesie innych klientów lub w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • W przypadku logowania się do naszych usług internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+, wyrażasz zgodę na udostępnienie nam swoich danych użytkownika. Są to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia oraz wszelkie inne przekazywane nam informacje.

Udostępniane dane osobowe innych osób

 • Wykorzystujemy dane osobowe innych osób dostarczone nam w ramach rezerwacji.
 • Udostępniając dane osobowe innych osób, należy mieć pewność, że wyrażają one na to zgodę i jesteś upoważniony/-a do ich udostępnienia. Należy również upewnić się, że w razie potrzeby osoby te mają świadomość sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dostarczenie i realizacja zamówionych produktów i usług

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do celów zarządzania Twoim kontem lub rezerwacjami, zapewnienia dostępu do produktów i usług, które chcesz zakupić, i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich usług i ewentualnego zwrotu kosztów.

Zarządzanie i ulepszanie naszych produktów, usług i codziennej działalności

Monitorujemy sposób korzystania z naszych usług w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych, wykrywania i zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom oraz nadużywaniu naszych usług. Pozwala to nam zapewnić bezpieczne korzystanie z naszych usług.

Dane osobowe możemy wykorzystywać w celu reagowania na i zarządzania interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych.

Nawiązywanie interakcji z klientem

Chcemy zapewnić lepszą obsługę klienta, więc w przypadku kontaktu z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub mediów społecznościowych, możemy korzystać z Twoich danych osobowych w celu udzielenia wyjaśnień lub wsparcia

Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim.

 

 

 

Komunikacja marketingowa

Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci odpowiednie oferty i wiadomości o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą email. Możemy również wysyłać Ci informacje o produktach i usługach innych firm, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. Będziemy robić to tylko po wyrażeniu uprzedniej swobodnej zgody na otrzymywanie takich informacji marketingowych.

Przy rezerwacji lub rejestracji zostaniesz zapytany/-a, czy chcesz otrzymywać informacje marketingowe oraz o wybór sposobu kontaktu. Możesz w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje marketingowe w Internecie, kontaktując się z nami na email office@perfecttour.eu,  lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, pisząc do nas lub korzystając z linku „wypisz się” ujętego w naszych wiadomościach marketingowych. Nadal możesz otrzymywać od nas informacje związane z zakupionymi usługami. Na przykład potwierdzenie dokonywanych rezerwacji i dostarczanie ważnych informacji na temat korzystania z naszych zakupionych produktów lub usług

Udostępnianie danych osobowych dostawcom i partnerom handlowym

W celu dostarczenia pożądanych produktów lub usług możemy udostępniać dane osobowe naszym dostawcom odpowiedzialnym za przygotowania do podróży, włączając linie lotnicze, hotele i firmy transportowe.

Współpracujemy także ze starannie wybranymi dostawcami, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Są to na przykład firmy, które wspomagają nas w zakresie usług IT, przechowywania i łączenia danych, marketingu, badania rynku, przetwarzania płatności oraz dostarczania produktów i usług.

Może zaistnieć konieczność udostępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw, włączając udostępnienie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania nadużyciom oraz obniżenia ryzyka kredytowego.

Kiedy przekazujemy dane osobowe innym organizacjom, możemy wymagać od nich utrzymywania ich w bezpiecznym miejscu i zakazać ich wykorzystywania dla własnych celów marketingowych.

Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom handlowym świadczenie usług na Twoją i naszą rzecz

Udostępnianie danych organom regulacyjnym

W celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu/odjazdu i/lub docelowym) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej, zapewnienia bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu bądź dowolnych innych celów, które takie władze uznają za właściwe.

Niektóre kraje umożliwiają wjazd pod warunkiem przekazania swoich danych osobowych z wyprzedzeniem (np. w ramach porozumień Caricom API Data i amerykańskiego programu „Secure Flight Data”). Wymagania te mogą się różnić w zależności od celu podróży i radzimy je sprawdzić. Nawet jeśli takie przekazanie danych nie jest konieczne, w razie potrzeby możemy udzielić wsparcia.

Możemy udostępniać niezbędny minimalny zakres danych osobowych innym organom publicznym, jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa lub jest to prawnie dozwolone.

Ochrona danych osobowych

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie ochrony i zarządzanie Twoimi danymi osobowymi. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Uzyskane od Ciebie dane osobowe mogą być przesyłane do i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez organizacje działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców.

Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby upewnić się, że dane osobowe są odpowiednio chronione i są traktowany zgodnie z niniejszą Informacją.

Archiwizacja danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie bezpiecznie usuniemy Twoje dane osobowe. Jeżeli po upływie tego okresu dane będą potrzebne do zgodnych z prawem celów analitycznych, historycznych lub innych celów, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich anonimizacji.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ i Instagram, które określiły własne zasady ochrony prywatności.

Uzyskiwanie dostępu i aktualizacja danych osobowych; reklamacje

Masz prawo zażądać kopii swych danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Możesz poprzez email office@perfecttour.eu , formularz kontaktowy lub pisząc do nas wystąpić z prośbą o utworzenie kopii innych dotyczących Ciebie danych osobowych, którymi dysponujemy.

Należy podać wszelkie informacje, które pozwolą nam zidentyfikować i zlokalizować Twoje dane osobowe. W miarę możliwości dostęp do danych zostanie zapewniony bezpłatnie, z wyjątkiem zażądania kolejnych kopii danych, w którym to przypadku możemy pobrać uzasadnioną opłatę z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych.

Chcemy upewnić się, że Twoje dane osobowe, które znajdują się w naszym posiadaniu, są dokładne i aktualne. Jeżeli którekolwiek z posiadanych przez nas informacji są niepoprawne, należy nas o tym powiadomić.

Dokonamy aktualizacji lub usunięcia Twoich danych, chyba że mamy obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem.

Należy pamiętać, że przed podjęciem działań w odniesieniu do żądania lub skargi możemy wymagać zweryfikowania Twojej tożsamości. Możemy również wymagać przekazania dalszych informacji, aby upewnić się, że posiadasz odpowiednie upoważnienie do złożenia wniosku lub skargi w imieniu innej osoby.

Zmiany do niniejszej informacji

Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej pod kątem aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące, przedstawimy wyraźne zawiadomienie na naszej stronie internetowej, włączając, jeśli uznamy to za właściwe, elektroniczne powiadamianie o zmianach Informacji o ochronie prywatności.

aktualizacja: 2021